110% lần nạp đầu tiên.
30% lần nạp kế tiếp. Hoàn trả vô tận

Hoàn trả 1.25%